การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (26ก.ค.65)