ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562