ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแปรผันน้ำยาอัตโนมัติ VRV/VRF