ประกวดราคาซื้อด้วยวัสดุการแพทย์ห้องสวนหัวใจ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาด้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) ชนิดเคลือบยา Everolimus ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562