ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องพยาธิวิทยาคลินิก รายการ Apheresis Kit