ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 5 รายการ