ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e/bidding) เลขที่ 46/2566 การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ (Tissue embedding unit) จำนวน 1 เครื่อง