ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องสวนหัวใจ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติสามารถเข้าเครื่องตรวจเอ็กซเรย์คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้าได้ ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562