ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างอุปกรณ์ส่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง