ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนหัวใจ เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดเคลือบด้วยโพลิเมอร์ จำนวน 500 ชิ้น