ประกาศประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 184,780 เม็ด