ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 2 รายการ คือ 1.ชนิด Sheep blood Agar base จำนวน 65,600 อัน 2.ชนิด Chocolate Agar จำนวน 25,344 อัน