ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอดและหอผู้ป่วยนรีเวชสูติแทรกซ้อน จำนวน 1 งาน