ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 861,000 เม็ด