ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammograpy)