ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 ml solution for injection/infusion, 5 ml ampoule จำนวน 9,000 แอมพูล