ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการเพื่อบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค