ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล (Portable X-ray) จำนวน 1 เครื่อง