ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องศูนย์ข้อมูล (Datacenter)