ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องโมดูลเสริมสำหรับตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิด 3 มิติ จำนวน 1 งาน