ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็ก จำนวน 1 เครื่อง