ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร