ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต (Single donor platelet) จำนวน 524 ชุด