ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง