ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕