ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ (14มิ.ย.61)