ภาพข่าว โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ กลุ่มเพื่อน สบว. 15-17