ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา lohexol 30 g/100 mL, 100 mL solution for injection จำนวน 1,600 ขวด