รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (21มิ.ย.65)