รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี (31ส.ค.65)