รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนิติกร (6ก.ย.65)