รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (22ธ.ค.65)