ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศและระบบการจัดการโรงพยาบาล จำนวน ๑ ระบบ