ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยา จำนวน 2 รายการ