ห้องตรวจตา (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3)

ตรวจโรคตาทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00น. ช่วงบ่ายตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วัน คลินิคพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
เวลา 10.00-12.00น.
ตรวจโรคตาทั่วไป /คลีนิคพิเศษ
เวลา 13.00-16.00น.
จันทร์ พ.ศนิอร อิธิเวชช์
พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
พ.ศนิอร อิธิเวชช์
อังคาร พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
พุธ พ.สืบสาย จาละ
พ.ศนิอร อิธิเวชช์
พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
 พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล (คลีนิคกล้ามเนื้อตา)
พฤหัสบดี พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
พ.สืบสาย จาละ
พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์ (คลีนิคจอประสาทตา)
ศุกร์ พ.สืบสาย จาละ
พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา (คลีนิคต้อหิน)