เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2562 “วันวานทรงคุณค่า กตเวฑิตา ด้วยผูกพัน”