เขตสุขภาพที่ 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการ ปี 2560

dsc_2317dsc_2452dsc_2341dsc_2318dsc_2310dsc_2462

นพ.นพพร  พงษ์ปลื้มปิติชัย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

และแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560

โดยมี นพ.ประพงษ์  วงศ์ระวีกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงาน

ภาคบ่าย นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 และผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 4 มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน

เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี