เจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้ Intranet จากนอกรพ. สามารถเข้าได้ที่ http://intranet.srbr.in.th ครับ โดยต้อง log in ด้วย username/password ที่ใช้สำหรับเล่น Intranet ของรพ.