เป้าประสงค์/เข็มมุ่ง

  1. Service Excellence ยกระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง
  2. PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  3. Governance Excellence เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล
  4. People Excellence พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

เข็มมุ่งพัฒนางาน

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง
  2. ลดความแออัด ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
  3. พัฒนา Data Center (SHDC)