เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแปรผันน้ำยาอัตโนมัติ VRV/VRF