โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ หจก.สระบุรีวณิชชากร

นพ.อนันต  กมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี พรอมคณะ

รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ ชนิด ๑๒ Lead จํานวน ๑ เครื่อง

มูลคา ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)

และเงินบริจาคเพื่อผูปวยยากไรของโรงพยาบาลสระบุรี จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)

จาก นายบัญชา สันทนานนท สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสระบุรี

 

 

 

นพ.ประจักษ สุชาติสุนทร นายแพทยระดับชํานาญการพิเศษ พรอมคณะ รับมอบเงิน จํานวน 560,000 บาท

(หาแสนหกหมื่นบาทถวน) เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหบริการ หอผูปวยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 โรงพยาบาลสระบุรี

จาก หจก.สระบุรีวณิชชากร และบริษัท ไมลสโตนคอนสตรัคชั่น และรดนํ้าขอพร

เนื่องในเทศกาลสงกรานต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

สโมสรโรตารีบางรัก และ มูลนิธิเซ็นตโยเซฟ มอบเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ มูลคา 120,000 บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) ใหกับโรงพยาบาลสระบุรี โดยมี นพ.อนันต กมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี

อาจารยประหยัด พึ่งทิม หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี พรอมคณะ รับมอบ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ หองประชุมพลอากาศเอกเกษตร คุณหญิงวันทนาโรจนนิล