โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณไฉ่ง้วง แซ่เอี้ยว คุณอิม แซ่อึ้ง และครอบครัว