โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณณัฐติยา – คุณปรัศนีย์ คล้ายนิล