โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม