โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1