โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด