โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณโกวิท สมนิยมไชย (ร้านสมนิยม)