โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย