โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ SME SUPPLY จังหวัดสระบุรี