โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะ ชสอ.แห่งประเทศไทย ขชสอ.แห่งประเทศไทย และสหชอ.ส่วนท้องถิ่นสระบุรี